شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارقام جديد جرائم قانو ني نظام صنفي

4 شهريور 1394
چهار شنبه 26 اوت 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

سلام عليكم.

احتراماً، عطف به نامه شماره 993/ج مورخ 94/5/27 اتاق محترم اصناف تهران به پيوست تصوير نامه شماره 57195/ت51756 خ مورخ 94/5/7 هيأت محترم وزيران در خصوص تعديل ارزش ريالي تخلفات مندرج در تبصره 2 ماده 72 ق.ن.ص و جرائم تخلفات در اصلاحيه قانون (مصوبه 92/6/12) جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 472/خ/الف
- تاريخ نامه: 94/6/2

از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

به اتاق اصناف تهران

ارارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌هاي تابعه استان

با سلام و احترام

در ادامه تصوير نامه شماره 370/94/17236 مورخ 1394/5/12 معاون محترم وزير و مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان منظم به تصويب نامه شماره 57195/ت51756 خ مورخ 94/5/7 هيأت محترم وزيران در خصوص ابلاغ ارقام جديد جراتم قانون نظام صنفي مصوب 1392جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- محمدرضا مس‌فروش رئيس سازمان
- شماره نامه: 94/37678
- تاريخ نامه:‌ 1394/5/14

تصويب‌نامه هيأت وزيران

وزارت صنعت،‌معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيأت وزيران در جلسه 1394/5/4 به پيشنهاد شماره 60/270023 مورخ 1394/2/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (73) و ماده (74) قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور - مصوب 392 - تصويب كرد:

1. ارزش ريالي تخلفات مندرج در تبصره (2)‌ماده (73) قانون نظام صنفي كشور و اصلاح بعدي آن به مبلغ 3 ميليون و سصدهزار ريال (3/300/000) تعديل مي‌شود.

2. ميزان جرائم تخلفات در قانون ياد شده به شرح جدول زير تعديل مي‌شود:

رديف تخلفاتمستندات قانونیارقام به ریال
۱ عدم درج قیمت در هر بار ماده (۶۵) ۷۴۵/۰۰۰
۲ عدم صدور صورتحساب در هر بار ماده (۶۶) ۶۵۰/۰۰۰
۳ عدم نگهداری صورتجساب و یا عدم ارایه به مأموران ماده (۶۷) ۵۵۰/۰۰۰
۴ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶)‌و (۱۲) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۶۸) قانون برای مرتبه اول ماده (۶۸) ۲/۴۰۰/۰۰۰
۵ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶)‌و (۱۲) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۶۸) قانون برای مرتبه دوم ماده (۶۸) ۵/۵۰۰/۰۰۰
۶ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶)‌و (۱۲) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۶۸) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ماده (۶۸) ۱۱/۰۰۰/۰۰۰

- اسحاق جهانگیری معاون اول
- شماره نامه: ۵۷۱۹۸ /ت ۵۱۷۵۶ ه
- تاریخ نامه: ۱۳۹۴/۵/۷


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406449

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License