شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
در نامه‌ي رئيس هيأت مديره به اعضاء توضيح داده شد:

روش محاسبه‌ ماليات عملكرد سال 1387

3 اسفند 1388
دو شنبه 22 فوريه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

آقاي حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره با ارسال نامه‌‌اي به اعضاء روش محاسبه‌ي ماليات عملكرد سال 1387 را توضيح داده است. اين نامه به صورت كاغذي براي تمام اعضاء‌ ارسال شده است. متن الكترونيكي همان نامه در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند نشاني ايميل تمام اعضاء انجمن به مرور در فهرست ايميل‌هاي اين شبكه افزوده مي‌شود تا هر مطلبي كه در اين شبكه منتشر شد به صورت فوري و هم زمان به دست تمام اعضاء‌ نيز برسد.

سلامٌ علیکم:

احتراماً: پیرو اقدامات انجام شده توسط این اتحادیه با همکاری مجمع محترم امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران در خصوص مالیات عملکرد سال 87واحدهای صنفی تحت پوشش به آگاهی می رساند؛

براساس صورتجلسه تنظیمی مورخ 30/10/88 در دفتر ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور رئیس و مدیران کل امور مالیاتی تهران وهمچنین هیأت رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران پیرامون موضوع موردنظربشرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است که مراتب جهت بهره برداری اعلام می گردد.

1-آندسته از اعضاء اتحادیه های صنفی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 87 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم و مالیات ابرازی آنان نسبت به سال عملکرد 86 افزایش داشته باشد برگ قطعی صادر وابلاغ گردد.

2-برگ های قطعی عملکرد سال 87 آندسته از اعضاء اتحادیه های صنفی که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم ومالیات ابرازی آنان مساوی یا کمتر از سال عملکرد 86 باشد با میزان حداقل 5 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 86 صادر و ابلاغ گردد.

3-مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی خود مربوط به سال عملکرد 87 را به موقع تسلیم ومالیات عملکرد 86 آنان قطعی نشده است مالیات عملکرد 85 با میزان 20 درصد افزایش مبنای محاسبه مالیات عملکرد سال 87 منظور و با رعایت بندهای 1 و2 این صورتجلسه برگ قطعی آنان صادر گردد.

4-آن دسته از اعضاء اتحادیه های صنفی که در سال عملکرد 87 دارای شرایط خاص بوده و از وضعیت و فعالیت اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده اند و از نظر هیئت رئیسه اتحادیه مالیات آنان باید کمتر از سال 86 باشد، اسامی و مشخصات کامل همراه با نشانی و آدرس محل کسب را جهت اتخاذ تسهیلات بعدی حداکثر تا تاریخ 15/11/88 به امور مالیاتی شهر تهران اعلام نمایند. -حسین احمدی زاده
- رئیس اتحادیه
- رونوشت: مجمع محترم امورصنفی توزیعی وخدماتی تهران جهت استحضار.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License