شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

يك ماه فرصت براي تصحيح اشتباهات در اسناد مالياتي مؤديان

13 مرداد 1394
سه شنبه 4 اوت 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري!

موضوع: تبصره ماده 226 قانون ماليات‌اي مستقيم .

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 40669/ب.م مورخ 94/5/6 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق، به آگاهي مي‌رساند؛ به استناد تبصره ماده 226 قانون ماليات‌هاي مستقيم به مؤديان مالياتي اجازه داده شده در صوتري كه به محوي از انجاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب و سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتبادهي شده باشد با ارايه مدارك لازم ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهار نامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم حوزه مالياتي مربوطه نمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه‌: 390/ ح/ الف
- تاريخ نامه:‌94/5/11


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License