شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

توافقنامه اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي در خصوص اجراي مقررات ماده 158 قانون ماليات مستقيم

8 تير ماه 1393
يكشنبه 29 ژوئن 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م

با سلام؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 93/3/14 مورخ 101/25ب اتاق محترم اصناف تهران منظم به تصوير توافق حاصله مابين مسؤلين محترم سازمان امور مالياتي و اتاق محترم تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي، بهره برداري و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 322/ح/الف
- تاريخ نامه:‌4/2/93

- از اتاق اصناف تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل

سلام عليكم؛

احتراماً، بدينوسيله دستورالعمل خود اظهاري مؤديان مالياتي مشاغل مشمول بندهاي الف، ب، ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م فيمابين مسؤليت محترم سازمان امور مالياتي و اين اتاق به توافق رسيده به پيوست ملاحظه مي‌فرماييد. مقتضي است با توجه به مفاد بندهاي مندرج در تفاهم نامه ضمن اطلاع رساني لازم به مؤديان محترم تحت پوشش و دلالت لازم به آنان تأكيد گردد شرط استفاده و برخورداري از توافقنامه اجراي كامل بندهاي دستورالعمل مي‌باشد و لذا مقتضي است هرگونه مشكلات فرا روي را رد ايجاد هماهنگي لازم با سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه به اين اتاق كتباً گزارش نمائيد.

- علي فاضلي رئيس اتاق اصناف تهران
- شماره نامه: 101/ 25ب
- تاريخ نمه:‌ 24 / 1/ 93


اسناد پيوسته

توافقنامه اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي كشور

29 ژوئن 2014
سند : PDF
253.8 kb

دستور االعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده 158 ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات مشمول عملكرد سال 1392 صاحبان مشاغل بندهاي الف، ب و ج ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License