شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي

اول ارديهبشت 1393
دو شنبه 21 آوريل 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 686 / 11 مورخ 18 / 1 / 93 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به نامه شماره 6 / 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 92 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك و ضمائم مربوطه مبني بر تعيين مهلت سه ماهه جهت تويض گواهينامه‌هاي رانندگي جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 33 / 92
- تاريخ نامه: 25 / 1 / 92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تهران و ...

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه، نامه شماره 6/ 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 1392 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك (به همراه ضمائم) در خصوص تعيين مهلت 3 ماهه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است در اسرع وقت مراتب را جهت آگاهي و اقدام لازم به رانندگان محترم ابلاغ نمائيد.

- اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- شماره نامه: 686 / 11
- تاريخ نامه: 18 / 1 / 1393

- از دفتر آمار، ايمني و ترافيك
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ پيرو نامه شماره 4 / 74 / 67631 مورخ 18 / 6 / 91 در خصوص اعلام نحوه معادل‌سازي انواع گواهينامه‌هاي رانندگي در ادامه نامه شماره 267 / 207 / 35 / 8 / 13 مورخ 17 / 12 / 92 (ثبتي 135627) رياست پليس راه راهوار ناجا در خصوص تعيين مهلت 3 ماه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است تا به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي شاغلين بخش حمل و نقل و موضوع در اسرع وقت به تشكل‌هاي صنفي ذيربط جهت آگاهي و اقدام لازم ابلاغ گردد.

- مديركل دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌ 6 / 72 / 138607
- تاريخ نامه: 26 / 12 / 1392

- از پليس راهوار ناجا - معاونت حمل و نقل و مهندسي ترافيك
- به رؤساي پليس راه استان‌هاي سراسر كشور

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 686 / 11 مورخ 18 / 1 / 93 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به نامه شماره 6 / 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 92 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك و ضمائم مربوطه مبني بر تعيين مهلت سه ماهه جهت تويض گواهينامه‌هاي رانندگي جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 33 / 92
- تاريخ نامه: 25 / 1 / 92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تهران و ...

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه، نامه شماره 6/ 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 1392 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك (به همراه ضمائم) در خصوص تعيين مهلت 3 ماهه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است در اسرع وقت مراتب را جهت آگاهي و اقدام لازم به رانندگان محترم ابلاغ نمائيد.

- اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- شماره نامه: 686 / 11
- تاريخ نامه: 18 / 1 / 1393

- از دفتر آمار، ايمني و ترافيك
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ پيرو نامه شماره 4 / 74 / 67631 مورخ 18 / 6 / 91 در خصوص اعلام نحوه معادل‌سازي انواع گواهينامه‌هاي رانندگي در ادامه نامه شماره 267 / 207 / 35 / 8 / 13 مورخ 17 / 12 / 92 (ثبتي 135627) رياست پليس راه راهوار ناجا در خصوص تعيين مهلت 3 ماه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است تا به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي شاغلين بخش حمل و نقل و موضوع در اسرع وقت به تشكل‌هاي صنفي ذيربط جهت آگاهي و اقدام لازم ابلاغ گردد.

- مديركل دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌ 6 / 72 / 138607
- تاريخ نامه: 26 / 12 / 1392

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 686 / 11 مورخ 18 / 1 / 93 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به نامه شماره 6 / 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 92 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك و ضمائم مربوطه مبني بر تعيين مهلت سه ماهه جهت تويض گواهينامه‌هاي رانندگي جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 33 / 92
- تاريخ نامه: 25 / 1 / 92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي تهران و ...

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه، نامه شماره 6/ 72 / 138607 مورخ 26 / 12 / 1392 مديركل محترم دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك (به همراه ضمائم) در خصوص تعيين مهلت 3 ماهه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است در اسرع وقت مراتب را جهت آگاهي و اقدام لازم به رانندگان محترم ابلاغ نمائيد.

- اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- شماره نامه: 686 / 11
- تاريخ نامه: 18 / 1 / 1393

- از دفتر آمار، ايمني و ترافيك
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ پيرو نامه شماره 4 / 74 / 67631 مورخ 18 / 6 / 91 در خصوص اعلام نحوه معادل‌سازي انواع گواهينامه‌هاي رانندگي در ادامه نامه شماره 267 / 207 / 35 / 8 / 13 مورخ 17 / 12 / 92 (ثبتي 135627) رياست پليس راه راهوار ناجا در خصوص تعيين مهلت 3 ماه جهت تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي ارسال مي‌گردد. شايسته است تا به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل براي شاغلين بخش حمل و نقل و موضوع در اسرع وقت به تشكل‌هاي صنفي ذيربط جهت آگاهي و اقدام لازم ابلاغ گردد.

- مديركل دفتر آمار،‌ ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌ 6 / 72 / 138607
- تاريخ نامه: 26 / 12 / 1392

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام علكيم؛

با احترام، با توجه به اينكه به استناد ابلاغيه شماره 79584 = 2 - 1207 - 4 / 13 مورخ 12 / 9 / 92 پليس راهوار ناجا، ارايه خدمات به دارندگان گواهينامه‌هاي رانندگي قديمي (پايه دوم قديم - پايه يكم قديم - ب 1 - ب 2 - پ 1 پ 2 - موتور سيكلت - انواع ويژه - تراكتور چرخ لاستيكي) كه در خواست تعويض گواهينامه رانندگي يا تجميع نمودن گواهينامه‌هاي رانندگي زودتر از موعد مقرر را داند بلامانع گرديده است لذا دستور فرماييد به كليه رانندگان ناوگان عمومي حمل و نقل مسافر ابلاغ نمايند تا با مراجعه به دفاتر پليس +10 حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تعويض گواهينامه رانندگي قديمي و تبديل آن به گواهينامه هوشمند اقدام نمايند و ارايه هرگونه خدمات صدور دفترچه به متقاضيان منوط به ارايه گواهينامه هوشمند جديد خواهد شد. وصل و اجراي امريه را اعلام نماييد.

- رئيس پليس راه راهوار ناچا سرتيبپ دوم محمد رضا مهماندار
- شماره نامه: 2067 / 207 / 35 / 8 / 13
- تاريخ نامه:‌ 17 / 12 / 92

- از پليس راهنمايي و رانندگي ناجا - معاونت فني مهندسي و خدمات ترافيك
- به رؤساي پليس راهوار استان‌هاي كشور

موضوع: تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي.

سلام عليكم؛

با توجه به اينكه برخي از دارندگان گواهينامه‌هاي رانندگي قديمي (پايه دوم قديم - پايه يكم قديم - ب 1 - ب 2 - پ 1 پ 2 - موتور سيكلت - انواع ويژه - تراكتور چرخ لاستيكي) به منظور صدور گواهينامه رانندگي جديد (موضوع مصوبه 9 / 11 / 1390 هيأت محترم وزيران) و يا تجميع نمودن گواهينامه‌هاي رانندگي زودتر از موعد مقرر درخواست تعويض گواهينامه رانندگي خود را مي‌نمايند ارايه خدمات به اين دسته از متقاضيان با لحاظ ساير شرايط و مقررات بلامانع مي‌باشد. لذا دستور فرماييد مراتب را به كليه واحدهاي صدور گواهينامه پليس راهوار تابع ابلاغ تا مفاد آن مدنظر قرار گيرد.

- رئيس پليس راهنمايي و رانندگي سرتيپ پاسدار دكتر اسكندر مؤمني
- شماره نامه:‌ 79584 = 2 - 1207 - 4 / 13
- تاريخ نامه:‌ 12 / 9 / 92


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License