شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دوجداره نمودن تانكرهاي حمل قير

اول فروردين 1392
جمعه 21 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري

موضوع: دوجداره نمودن تانكرهاي حمل قير.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 39424 / 11 مورخ 17 / 12 / 92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 4/ 128442 مورخ 5 / 12 / 92 معاون محترم حمل و نقل و سازمن رهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 1468 / 92
- تاريخ نامه: 19 / 12 / 92

- از معاون حمل و نقل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به مديران كل حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور

موضوع: دوجداره نمودن تانكرهاي حمل قير.

سلام عليكم؛

پيرو رونوشت نامه شماره 76 / 66709 مورخ 1 / 7 / 92 معاون محترم راهداري در خصوص دو جداره نمودن تانكر‌هاي حمل قير بر اساس مصوبه شماره 850 / 40782 مورخ 27 / 6/ 92 كارگروه ارتقاي كيفيت آسفالت شوراي عالي فني امور زير بنايي حمل و نقل وزارتخانه متبوع، شايسته است كه از اببداي ارديبهشت ماه سال 1383 شركت‌هاي حمل و نقل كالا از صدور هرگونه بارنامه جهت حمل قير براي بارگيرهاي فاقد تانكر دو جداره خود داري نمايند. مراتب جهت آگاهي و اقدام مقتضي ارسال مي‌گردد.

- اسماعيل علامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74 / 128442
- تاريخ نامه: 5/ 12 / 1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License