شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اجراي دستورمقام قضائي

سه شنبه 16 فوريه 2010

سلامُ عليكم

احتراماً:عطف به نامه شماره40420/11مورخ05/11/88اداره كل محترم حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران به پيوست تصويرنامه شماره 5/71/138334 مورخ28/10/1388مدیرکل محترم دفترحقوقی وتدوین مقررات منضم به تصویرنامه شماره16054/15مورخ28/10/88اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان قزوین منضم به تصویر دستورقضائی صادره ازشعبه دوازدهم دادسرای عمومی وانقلاب قزوین ارسال می گردد. ، مقتضي است باعنايت به مضمون نامه صدرالذكردرصورت مشاهده كاميون به شماره انتظامی566ع34 ایران32ویامراجعه راننده آن، ضمن خودداري ازارائه هرگونه خدمات مراتب راسريعاًبه نزديكترين مركزنيروي انتظامي اعلام وازنتيجه اين انجمن رامطلع نمائيد.

-حسين احمدي زاده
- رئيس هيئت مديره

رونوشت: اداره كل محترم حمل ونقل وپايانه هاي استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذكرجهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License