شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

حق توقف سال 1392

9 آذر 1392
شنبه 30 نوامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور با صدور بخشنامه‌اي خطاب به انجمن‌هاي صنفي عضو اين كانون حق توقف سال 1392 را اعلام كرد. در ادامه متن اين نامه و پيوست‌هاي آن تقدم مي‌شود:

- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به انجمن‌هاي صنفي محترم شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

موضوع: خق توقف سال 1392

احتراماً‌ در ادامه تصوير بخشنامه شماره 8886/92/الف/ك مورخ 20/8/92 در خصوص موضوع مورد اشاره ايفاد مي‌گردد. شايان ذكر است به دليل تأييد بخشنامه فوق الاشاره از جانب ارگان‌هاي ذيصلاح از جمله سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ي/، تاريخ اجراي بخشنامه از تاريخ 5/9/ 92 مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 8913/92/الف/ك
- تاريخ نامه:‌2/9/92


- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به انجمن‌هاي صنفي محترم شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

احتراماً با توجه به گذشت مدت زمان طولاني از بازنگري و تعيين نرخ حق توقف جديد و با عنايت به جمع بندي نظرات مختلف انجمن‌هاي ذيربط موارد ذيل به عنوان نرخ‌هاي جديد با در نظر گرفتن تفكيك كامل كاميون و كشنده‌هاي مختلف و پيشگيري از هرگونه اختلاف و مناقشه في‌مابين شركت‌ و رانندگان بر اساس تصويب كانون‌هاي شركت‌هاي حمل و نقل و رانندگان جهت اجرا از تاريخ 1/9/ 92 ضرور مي‌باشد.

حق توقف سال 1392
رديفانوع كاميونتعداد محورنرخ حق توقف براي هر ساعت (ريال)
1 كشنده معمولي (كفي، بغلدار، ترانزيت) 5 محور 72000
2 كشنده يخچالدار 5 محور 100000
3 كشنده معمولي (كفي‌، بغلدار، ترانزيت) 4 محور 65000
4 كشنده يخچالدار 4 محور 90000
5 ده چرخ 15 تن معمولي 3 محور 55000
6 ده چرخ 15 تن ينچالدار 3 محور 75000
7 انواع كاميون تك 10 تن 2 محور 40000
8 كاميون تك 10 تن يخچالدار 2 محور 60000
9 كاميون 5 تن (911 معمولي) 2 محور 25000
10 كاميون 5 تن (911 يخچالدار) 2 محور 32500
11 كاميون كمتر از 5 تن محمولي 2 محور 20000
12 كاميون كمتر از 5 تن يخچالدار 2 محور 30000
حق توقف كمرشكن و بوژي بر اساس نرخ‌هاي اعلامي انجمن مربوطه
رديفانوع كاميوننرخ حق توقف براي هر 24 ساعت (ريال)
1 تريلي‌هاي كمرشكن 5 و 6 محور 000/000/2
2 تريلي‌هاي كمرشكن 7 محور 000/000/3
3 تريلي‌هاي كمرشكن 9 محور 000/500/3
4 تريلي‌هاي كمرشكن 11 محور 000/000/4
5 تريلي‌هاي بوژي به ازاي هر محور 000/500

توضيحات:

- 1. مدت زمان توقف براي بارگيري 12 ساعت و تخليه 7 ساعت تعيين مي‌گردد.
- 2. رانندگان ملكفند در ساعات كاري ادراي به محل‌هاي بارگيري و تخليفه مراجعه ننمايند و چنانچه بعد از ساعات اداري (2 بعد از ظهر) به محل مذكور مراجعه نمايند مشمول حق توقف نبوده و از صبح روز بعد پس از كسر زمان مهلت تعيين شده، ساعات بعدي مشمول حق توقف مي‌باشد. ضمناً‌ روزهاي پنجشنبه ساعات كاري تا 10 صبح براي حضور رانندگان معيين مي‌گردد.
- 3. مدت زمان بارگيري و تخليه براي كاميون كمرشكن 24 ساعت و تريلي‌هاي بوژي 48 ساعت مي‌باشد.
- 4. چنانچه توقف براي كاميون‌هاي رديف‌هاي ا الي 12 بيش از 48 ساعت باشد از روز سوم 20 درصد بر نرخ‌هاي توقف اضافه مي گردد.
- 5. با توجه به افزايش نرخ‌هاي حمل و ساير كالا و خدمات در هر سال و نيز عدم امكان تغيير به موقع نرخ‌هاي توقف و اينكه رانندگان بعد از انقضاء مدت نسبت به نرخ‌هاي قبلي اعتراض مي‌نمايند ضروري است هر سال پس از تاريخ اجرا 10 درصد بر نرخ‌هاي فوق الذكر اضافه گردد.
- 6. پرداخت خسارت حق توقف در مبدآ و طول مسير و مقصد در صورتي قابل پرداخت مي‌باشد كه توقف ايجاد شده به لحاظ قصور يا تخلف شركت يا صاحب كالا باشد و در شرايط فورس ماژور و اتفاقات قهريه و يا قصور راننده و يا توقف توسط نيروي انتظامي خسارت توقف به راننده پرداخت نخواهد شد.
- 7. حق توقف جهت حمل محمولات شهري 50 درصد نرخ‌هاي اعلام شده مي‌باشد.
- 8. بعديهي است در صورتي كه راننده بيش از مدت تعيين شده براي هر سفر بر اساس مأخذ اعلام شده توسط گمرك كه مبنا مي‌باشد (از مبدأ تا مقصد) محموله را تحويل صاحب كالا نمايد راننده موظف است خسارت ديركرد تحويل كالا طبق حدول اعلامي حق توقف،‌ به صاحب كالا يا شركت‌هاي حمل كننده نقدا‌ پرداخت (در صورت تأمين از كرايه كسر گردد).
- 9. بر اساس دستورالعمل ذكر شده شوراي هماهنگي مبناي محاسبه حق توقف ابتدا توافق راننده و شركت حمل و نقل بوده و در صورت عدم توافق مطابق مفاد بخشنامه عمل مي‌گردد.
- 10. تاريخ اجرا از 1/9/1392 مي‌باشد.

- رئيس هيأت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور حسين احمدي زاده
- رئيس كانون صنفي انجمن‌هاي صنفي رانندگان جاده‌اي ناوگان بار كشور . محمد خانبلوكي

- تاريخ 20/8/92
- شماره: 8886/92/الف/ك


اسناد پيوسته

سند مربوط به حق توقف سال 1392

7 دسامبر 2013
سند : PDF
1.2 Mb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 765299

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون سرلسری انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License