شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ضوابط فعاليت وسايل نقليه سبك (وانت بارها) در بخش حمل و نقل كالاي برون شهري

26 مرداد 1392
شنبه 17 اوت 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!

موضوع: ضوابط فعاليت وسايل نقليه سبك (وانت بارها) در بخش حمل و نقل كالاي برون شهري.

سلام عليكم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 13035/11 مورخ 31/4/92 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق تقديم مي‌شود. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مذكور در صورتيكه متقاضي فعاليت در زمينه حمل و نقل سبك (وانت بار) مي‌باشيد مراتب را كتباً به دفتر انجمن اعلام تا پس از احراز نمودن ضوابط و شرايط مربوطه قادام لازم به عمل آيد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 485/92
- تاريخ نامه: 14/5/92

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي تهران

موضوع: ضوابط فعاليت وسايل نقليه سبك (وانت بارها) در بخش حمل و نقل كالاي برون شهري.

سلام عليكم؛

احتراماً، به استناد نامه شمراه 1/74/33581 مورخ 5/4.92 مديركل محترم حمل و نقل كالا موضوع ضرابط صدرالاشاره و پيرو بخشنامه شماره 71/322071 مورخ 2/4/1392 رياست محترم سازمان متبوع با عنايت به تبصره 1 بند 2 ماده 3 بخشنامه مذكور - در مرحله اول براي شركت‌هاي حمل و نقل كالاي قعال متقاضي در زمينه فعاليت در حمل و نقل سبك (وانت بارها)‌با هماهنگي اين اداره كل و دفتر محترم حمل و نقل كالا و با رعايت شرايط ماده 3 ضوابط مطروحه و با ايجاد دسترسي از سوي دفتر محترم فناوري اطلاعات و ارتباطات، صدور مجوز فعاليت از سوي اين اداره كل اقدام خواهد شد. لذا ضروري است از ظرفيت آن انجمن و واحدهاي صنفي فعال در زمينه حمل و نقل سبك (وانت بار)‌از طريق ايجاد نمايندگي شركت‌هاي حمل و نقل كالا استفاده لازم به عمل آيد.

علاوه بر اين متذكر مي‌گردد واحد صنفي مذكور مي‌توانند با رعايت ضوابط و مقررات اين سازمان نسبت به اخذ مجوز فعاليت شركت حمل و نقل اقدام نمايند. خواهشمند است شركت‌ها و مؤسسات متقاضي در زمينه حمل و نقل سبك (وانت بار) را جمعبندي و به اين ادره كل ارسال نمائيد.

- شماره نامه: 14035/11
- تاريخ نامه: 31/4/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License