شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تأسيس بانك اصناف و تأمين سرمايه اوليه

18 تير 1392
سه شنبه 9 ژوئيه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوعك تأسيس بانك اصناف و تأمين سرمايه اوليه.

سلام علكيم؛

احتراماً، در ادامه نامه شماره 6855/اس مورخ 9/4/92 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در خصوص تأسيس بانك اصناف و تأمين سرمايه اوليه (امكان خريد حداقل يك واحد اكثر بيست و پنج سهم دو ميليون ريالي براي هر فرد داراي پروانه كسب ) جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 247/ح/الف
- تاريخ نامه: 16/4/92

- از مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- به اتحاديه صنف حمل و نقل كالاي برون شهري تهران

با سلام؛

احتراماً، عطف به بخشنامه شماره 13096/اس مورخ 28/4/92 و به در ادامه تصوير نامه شماره 1132/10/7 مورخ 19/3/92 شوراي اصناف كشور در خصوص تأسيس بانك اصناف و تأمين سرمايه اوليه اشعار مي‌دارد:

نظر به استقبال بي‌شائبه و درخواست افزايش سقف خريد سهام و مطابق با بخشنامه فوق الذكر ارزش هر سهم 000/000/2 (دو ميليون)‌ ريال بوده و به اين ترتيب هر فرد صنفي امكان خريد حداقل يك واحد و حداكثر بيست و پنج سهم 2 ميليون ريالي را دارا مي‌باشد و لازم به ذكر است كه سقف مبالغ واريزي از سوي واحدهاي صنفي (داراي پروانه كسب) از 20 ميليون ريال به 50 ميليون ريال افزايش يافته است.

ضمناً هر يك از واحدهاي صنفي ذيربط مي‌بايست مبلغ مورد نظر را به حساب جاري شماره 0107098692005 سيبا بانك ملي شعبه خيابان انقلاب كد 93 به نام مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران واريز و مسؤلين آن اتحاديه نيز مكلف هستند يك نسخه از فيش‌هاي پرداختي را در اسرع وقت به امور مالي اين مجمع ارسال نمايند. مقتضي است دستور فرماييد با توجه به ضرورت تدمين سرمايه بانك در شرف تأسيس اصنفا نسبت به اطلاع رساني به واحدهاي صنفي تحت پوشش اقدامات شايسته را معمول نمائيد.

- با احترام. قاسم نوده فراهاني رئيس مجمع
- شماره نامه:‌6855/اس
- تاتريخ نامه: 29/3/92

- از شوراي اصناف
- به روساي مجامع امور صنفي سراسر كشور

سلام عليكم؛

با احترام، پيرو نامه شماره 233/10/7 مورخ 24/1/92 و نامه شماره 1057/20/7 مورخ 11/3/92 مبني بر تأمين سرمايه اوليه بانك اصناف و همچنين نظر به استقبال اوليه و درخواست افزايش سقف خريد سهام، بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند:

«سقف مبلغ واريزي از سوي واحدهاي صنفي داراي پروانه كسب به ازاري ارزش هر سهم دو ميليون ريال از بيست ميليون ريال به پنجاه ميليون ريال افزايش مي‌يابد».

به اين تريب هر فرد صنفي امكان خريد حداقل يك و حداكثر بيست و پنج سهم دو ميليون ريالي را دارا مي‌باشد.

لهذا خواهشمند است جهت تسريع در امور مربوط به تأمين سرمايه اوليه بانك در شرف تأسيس اصناف امكان اطلاع رساني به تشكل‌ها و واحدهاي صنفي تابعه را فراهم نمايند.

- قاسم نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف
- شماره نامه:‌1132/10/7
- تاريخ نامه: 19/3/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License