شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه خدمات به رانندگان و ناوگان محروم

چهار شنبه 20 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!
- موضوع: عدم ارايه خدمات به رانندگان و ناوگان محروم.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 39219/11 مورخ 15/11/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشنامه‌هاي شماره 1/72/11753 مورخ 3/2/90 و 1/72/15986 مورخ 11/2/90 دفتر محترم فناوري و اطلاعات در خصوص دانلود فايل اطلاعات رانندگان و ناوگان محروم از هرگونه خدمات (بارنامه) جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد بخشنامه‌هاي مذكور ارسال مي‌گردد. ضمناً در صورت عدم توجه و ارايه خدمات به اينگونه رانندگان و ناوگان، موضوع به قيد فوريت از طريق كميسيون ماده 12 مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 19081/91
- تاريخ نامه:‌ ‌24/11/91

- از سازمان رهداري و حمل و نقل جاده‌اي‌
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي سراسركشور

موضوع:‌ تأكيد مجدد بر اجراي بخشنامه شماره 1/72/11753 مورخ 3/2/91

با سالم و احترام

پيرو بخشنامه شماره 74/149950 مورخ 10/11/89 معاون محترم حمل و نقل و بخشنامه 1/72/11735 مورخ 3/2.90 موضوع آراء كميسيون ماه 11 و درج اطلاعات صحيح راننده و وسيله نقليه باري و مسافري بر روي بارنامه و صورت وضعيت، خواهشمند است درستور فرماييد آخرين اقدامات انجام شده را به اين دفتر اعلام نماييند.

1. طالاع رساني به شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جهت دريافت فايل‌هاي مورد نياز به ترتيب ذيل و تأكيد بر عدم صدور بارنامه و صورت وضعيت جهت رانندگان مطرح شده دركميسيون ماده 11.

2. به شركت‌هاي حمل و نقل تأكيد گردد صدور بارنامه و صورت وضعيت فقط در صورت دارا بودن شماره كارت هوشمند ميسر مي‌باشد.

3. در خصوص ناوگان، ثبت شماره كارت هوشمند بايستي متعلق به همان وسيله باشد.

4. اخذ ايميل از شركت و فراهم نمودن ايجاد نام كاربري و رمز عبور بريا هر شركت در سايت استان و ارايه گزارش هفتگي از روند كار.

5. در ارايه گزارش هفتگي، مشخص شود از جمع كل شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل به تفكيك كالا و مسافر چه تعداد كاربر تعريف شده است.

6. معرفي يك نفر نماينده از طرف استان، با ذكر شماره تماس مستقيم و ترجيحاً تلفن همراه.

- رامز مداح مديركل دفترفناوري شماره نامه:‌1/72/15986
- تاريخ نامه:‌11/2/91

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: ارسال آراء كميسيون ماده 11 و كنترل اطلاعات صحيح راننده و ناوگان بر روي بارنامه و صورت وضعيت

با سلام و احترام

همان گونه كه مطلع هستيد طي سال‌هاي متمادي، اقلام اطلاعاتي مندرج در بارنامه و صورت وضعيت به تدريج اصلاح شده است و با بهره برداري از سيستم صدور بارنامه و صورت وضعيت بااستفاده از كارت هوشمند، انتظار مي‌رود مشخصات راننده و وسيله نقليه به صورت صحيح و خوانا و مطابق با كارت هوشمند روي بارنامه و صورت وضعيت درج گردد.

علي رغم تلاش چند ساله، متأسفانه هنوز مواردي مشاهد مي‌شد كه نشان مي‌دهد بعضي از اقلام اطلاعاتي غيرمعتبر ثبت شده است. به طور مثال، درج مشخصات پلاك وسيله نقليه، با اينكه همه پلاك‌ها به ايران تغيير يافته، در بعضي از بارنامه‌ها پلاك‌هاي كشوري ثبت شده است.

در راستاي درج صحيح اطلاعات در فرم ورود اطلاعات بارنامه وصورت وضعيت و همچنين جلوگيري از صدور بارنامه و صورت وضعيت براي رانندگان متخلف، ضروري است موارد زير مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد.

1- استان‌ها بايستي در وب سايت استان براي هر شركت حمل و نقل يك يوزرنيم [1] و يك پاسوورد [2] آماده نمايند و به صورت محرمانه به نماينده معرفي شده از طرف شركت ارايه دهند. بدين ترتيب، شركت‌ها در سايت استان ثبت نام مي‌شوند و سپس ادمين استان نسبت به تأييد شركت حمل و نقل اقدام مي‌نمايد.

2. به كليه شركت هي حمل و نقل ابلا گردد تا نسبت به ايجاد پست الكترونيكي [3] به نام شركت و يا به نام فرد مورد تأييد مديريت شركت اقدام نمايند و همكاران سازمان هنگام ثبت نام حتماً ايميل شركت را به صورت رسمي اخذ و در وب سايت سازمان وارد نمايند تا بعد از اين استان بتواند اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگان را با ايميل براي شركت ارسال كند.

3. با توجه به جلسه توجيهي كه با حضور نمايندگان تعدادي از استان‌ها،‌ شركت‌هاي بزرگ حمل و نقل و شركت‌هاي توليد‌كننده نرم‌افزار صدور بارنامه و صورت وضعيت برگزار گرديد و اعلام آمادگي شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار در جهت ارتقاء سيستم و فراهم آوردن تمهيدات لازم، بايستي شركت‌هاي حمل و نقل را موظف نمايند تا از طريق شركت نرم افزاري مربوطه نسبت به نغيير در سيستم صدور بارنامه و صورت وضعيت و ارتقاء نرم‌افزار اقدام نمايند به نحوي كه امكان جايگزيني فايل‌هاي اطلاعاتي دريافت شده از وب سايت استان به اسامي ذيل را با فايل‌هاي موجود در بانك‌هاي اطلاعاتي شركت‌هي حمل و تقل داشته باشد. اين قبيل فايل‌ها‌ي اطلاعاتي كه تحت نام دريافت فايل تخفلفات رانندگان و كارت هوشمند و با ذكر تاريخ و به روزرساني در وب استان قرار مي‌گيرد عبارتند از:

  • فايل آراي كميسيون ماده 11 (تخلفات رانندگان)؛ ماهانه به هنگام خواهد شد
  • فايل راندگان معتبر حمل و نقل كالا؛ هفتگي به هنگام خواهد شد
  • فايل رانندگان معتبر حمل و نقل مسافر؛ هفتگي به هنگام خواهد شد
  • فايل ناوگان معتبر حمل و نقل كالا؛ هفتگي به هنگام خواهد شد
  • فايل رانندگان نامعتبر بخش كالا و مسافر؛ هفتگي به هنگام خواهد شد
  • فايل ناوگان نامعتبر كالا و مسافر؛ هفتگي به هنگام خواهد شد

4. بهره برداري از فايل‌هاي مذكور در دوره‌هاي زماني تعيين شده بسيار حائز اهميت مي‌باشد و شركت‌هاي حمل و نقل بايستي امر به هنگام سازي اطلاعات و بهره برداري از آن‌ها در نرم‌افزارهاي وردود اطلاعات بارنامه و صورت وضعيت را جدي بگيرند و چنانچه در اخذ فايل‌ها از وب با مشكل مواجه مي‌شوند، با مراجعه حضوري به سازمان، سي.دي آن را دريافت نمايند. انجمن‌هاي صنفي هم مي‌توانند فايل‌ها را دانلود كنند و به صورت سي.دي و يا هر روش مناسب ديگري بين شركت‌هاي حمل و نقل توزيع نمايند. بديهي است عدم دانلود فايل‌ها به هر دليل،‌ رافع مسؤليت شركت‌ها نمي‌باشد.

5. نرم‌افزارها بايد به نحوي اصلاح شود كه بدون وابستگي به شركت‌هاي نرم‌افزاري و فقط توسط شركت‌هاي حمل و نقل اطلاعات آن قابليت به روز شدن داشه باشد. حد اكثر مدت آماده سازي نرم‌افزار يك ماه مي‌باشد و تا آن زمان شركت‌هاي حمل و نقل موظف هستند فهرست رانندگان مختلف را به صورت چشمي كنترل نمايند.

6. بديهي است متناسب با فايل‌هاي ارسالي، كنترل‌هاي لازم در سيستم كنترل بارنامه و صورت وضعيت لحاظ خواهد شد و از تاريخ 1/4/90 شركت‌هايي كه از آخرين وضعيت دريافت فايل تخلفات و كارت هوشمند استفاده نكنند و براي رانندگان متخلف بارنامه صادر و يا صورت وضعيت صادر نمايند و همچنين اطلاعات معتبر نظير شماره صحيح پالاك وسيله نقليه و يا شماره صحيح كارت هوشمند را درج ننمايند،‌ مقصر شناخته مي‌شوند و در سيستم كنترل بارنامه و يا صورت وضعيت براي آن‌ها حواله جديد صادر نخواهد شد و اين قبيل شركت‌ها بايد پاسخگو باشند.

- فرامرز مداح مديركل دفتر فناوري اطلاعات
- شماره نامه:‌1/72/11753
- تاريخ نامه: 3/2/91

[1] username

[2] password

[3] e-meil


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406429

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License