شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نظارت مديران فني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

8 آذر 1391
چهار شنبه 28 نوامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نظارت مديران فني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل.

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست نامه شماره 3041/11 مورخ 29/8/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به تصوير بخشنامه شماره 74/352886 مورخ 30/3/86 معاونت حمل و نقل وقت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مبني بر بازديد و كنترل اجزاء فني و سيله نقليه توسط مديران فني قبل از صدور بارنامه و اخذ پروانه عبور جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد بخشنامه موصوف ارايه مي‌گردد.

شايان ذكر است به استناد رديف 3 بند «ب» بخشنامه فوق براي آن دسته از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كه فرم مربوط به كنترل اجزاء فني وسيله نقليه را توسط مديران فني تكميل ننمايند،‌ از صدور پروانه عبور توسط واحد مربوطه خودداري مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 18758/91
- تاريخ نامه: 6/9/91

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن صنفي محترم شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل و كالاي تهران

موضوع:‌ نظارت مديران فني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل فعال در بخش جا به جايي بارهاي ترافيكي.

سلام علييكم؛

در بررسي بارنامه‌هايي كه توسط شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل فعال در زمينه جا به جايي بارهاي ترافيكي صادر مي‌گردد، مشاهده مي‌شود اكفرا، بند ب بخشنامه‌ 74/352886 مورخ 30/3/86 (كه در ادامه ارايه شده) معاونت محترم حمل و نقل سازمان رهداري و حمل جاده‌ي در خصوص بازديد و كنترل اجراء فني وسيله نقليه قبل از سفر توسط مديران فني را در هنگام صدور بارنامه رعايت ننموده و با توجه به اينكه بار و وسيله در اختيار متصديان قرار دارد، عالباً مديران شركت‌ها نظارتي بر كم و كيف امور نداشته و مديران فني نيز بدون اينكه در شركت حضور داشته باشند نظارت مؤثري در خصوص بازيدهاي قبلي از سفر و بارگيري از وسيله نقليه ندارند و صرفاً به درج مهر تحت عنوان بازديد (مديرفني شده) اقدام مي‌نمايند و در صورتي كه وسيله نقليه داراي نقص فني باشد و در جاده‌ها تردد نمايد مي‌تواند عاملي براي بوجودن آمدن حوادث ناگوار و غيرقابل جبران جاده‌اي گردد. لذا مقتضي است به كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تحت پوشش به خصوص شركت‌هايي كه در زمينه حمل بارهاي ترافيكي فعاليت مي‌نمايند ابلاغ فرماييد تا مفاد رديف 3 بند ب بخشنامه فوق الذكر را به صورت كامل رعايت نموده و جهت دريافت پروانه عبور بارهاي ترافيكي فرم مربوط به كنترل اجراي فني وسيله نقليه را توسط مديران فني تكميل و به همراه بارنامه و درخواست صدور پروانه عبور ارايه نمايند. در غير اين صورت از صدور پروانه عبور براي بارنامه‌هايي كه فاقد فرم تكميل شده بازديد فني باشند خودداري خواهد شد.

- سيد يعقوب ميركتولي
- شماره نامه: 30417/11
- تاريخ نامه: 29/8/91

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

شرايط تعيين مدير يا مسؤل فني توسط شركت يا مؤسسه حمل و نقل جاده‌اي

1. تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2. دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه يكم يا پايه دوم مطابق يكي از شرايط زير:
- الف. دارندگان گواهينامه پايه يكم با دو سال سابقه رانندگي با كاميون يا اتوبوس بياباني در يكي از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي و با داشتن سواد خواندن و نوشتن.
- ب. درندگان گواهينامه رانندگي پايه يكم كه داراي ديپلم اتومكانيك مي‌باشد. ج. دارندگان كواهينامه رانندگي پايه دوم كه داراي ديپلم اتومكانيك هستند صرفاً به عنوان مدير يا مسؤل فني در شركت‌ها و مؤسسات مسافربري ميني بوسراني و سواري كرايه.

3. شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در صورت قبول مسؤليت مي‌توانند از يك نفر مسؤل يا مدير فني به صورت مشتركت در چند شركت و مؤسسه حمل و نقل استفاده نمايند.

4. در شهرها و روستاهايي كه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل وجود درند و داراي حداكثر 10 سرويس در يك شبانه روز هستند مديرعامل شركت و يا مؤسسه حمل و نقل مي‌تواند به جاي مدير و يا مسؤل فني و پس از كنترل وسيله نقليه فرم‌هاي مربوطه را كنترل و امضا به مهر شركت و مؤسسه مربوطه مهمور نمايد.

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به اداراتكل/سازمان‌ حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي كشور

موضوع: مدير يا مسؤل فني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي.

با سلام و احترام.

در اجراي تبصره 1 ماده 5 آئين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 1378 هيأت محترم وزيران، شرايط تعيين مدير و يا مسؤل فني شركت يا مؤسسه حمل و نقل جاده‌اي و ضوابط مربوط به كنترل اجزاي فني وسيله نقليه ترابري قبل از انجام سفر توسط مدير يا مسؤل فني در دو بخش حمل و نقل مسافر و كالا و دستورالعمل نحوه اجراي آن به شرح زير و ضمائم پيوستي ابلاغ مي‌گردد.

الف. تاريح اجرا: زمان اجرا تاريخ 1/6/1386 مي‌باشد.

ب. نحوه تعيين مدير يا مسؤل فني و اجراي دستورالعمل:

1. اداره كل يا سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان 45 روز پس از ابلاغ دستورالعمل فوق به شركت‌ها و مؤسسات، اسامي مدير يا مسؤل فني آن‌ها را دريافت و در سوابق پرونده هر شركت و يا مؤسسه حمل و نقل درج مي‌نمايد. مقتضي است اقدام فوق قبل از تاريخ اجراي طرح عملي گردد.

2. فردي كه بر اساس شرايط پيش بيني شده به عنوان مدير يا مسؤل فني در شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تعيين مي‌شود،‌جزء كاركنان شركت و مؤسسه حمل و نقل محسوب و مسؤليت عملكرد وي مانند ساير كاركنان به عهده شركت يا مؤسسه حمل و نقل مي‌باشد. نحوه تعيين مدير يا مسؤل فني شركت‌ها و مؤسسات بر اساس شرايط مندرچ در برگه فوق مي‌باشد.

3. فهرست اجزاي فني وسيله نقليه ترابري قبل از انجام سفر توسط مدير يا مسؤل فني شركت يا مؤسسه حمل و نقل جاده‌اي (برابر فرم‌هاي پيوست) در دو بخش حمل و نقل و مسافر و كالا كنترل مي‌‌گردد. شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل در قبال فرم‌هاي تكميل شده توسط مدير يا مسؤل فني مؤسسه يا شركت مسؤل و پاسخگو خواهند بود.

4. نمايندگي‌ها و شعب شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل عمومي جاده‌اي نيز مشمول مقررات اين دستورالعمل مي‌باشند.

5. پس از تكميل فرم اجزاء فني وسيله نقليه و تأييد سلامت فني آن توسط مدير يا مسؤل فني و يا مديرعامل شركت فرم مذكور ضميمه بارنامه و يا صورت وضعيت براي انجام سفر مربوط خواهد شد.

ج. نظارت بر نحوه اجراي طرح:

1. اداره كل يا سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مربوط مسؤل نظارت بر اجراي طرح مي‌باشد.

2. ادارت كل و سازمان‌هاي حمل و نقل و پايانه‌هاي استان موظفند برابر بخشنامه شماره 71/119262 مورخ 24/12/83 تخلفات موضوع ماده 5 آئين‌نامه حمل بار و مسافر را در كميسيون ماده 12 استان مطرح و اتخاذ تصميم نمايند.

- اسماعيل غلامي معاون حمل و نقل
- شماره نامه: 74/25386
- تاريخ نامه: 30/3/86


اسناد پيوسته

فهرم كنترل اجزاي فني وسيله نقليه قبل از انجام سفر

2 دسامبر 2012
سند : PDF
431.8 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License