شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ممنوعيت به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز بدون داشتن پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور

21 تير 1391
چهار شنبه 11 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ممنوعيت به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز بدون داشتن پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 10237/332/10/ن مورخ 17/4/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه نامه شماره 10/910/3/1714 مورخ 4/4/91 معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه موصوف ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10488/ح/ااف
- تاريخ نامه:‌19/4/91

- از معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب
- به رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

موضوع: آگاه سازي

سلام عليكم؛

با احترام با عنايت به اينكه يكي از بندهاي مرتبط در خصوص ضوابط انتظامي عمومي بعد از افتتاح در خصوص عدم به كارگيري اتباع خارجي غير مجاز در واحدهاي صنفي و اماكن عمومي مي‌باشد، لذا شايسته است به نحو مقتضي به كليه اتحاديه‌هاي تحت پوشش ابلاغ گردد كه به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي غير مجاز (بدون داشتن پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور، پروانه كار معتبر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در واحد‌هاي صنفي و اماكن عمومي تحت عر عنوان ممنوع مي‌باشد.

- معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوفاتب سرهنگ پاسدار علي راقي
- شماره نامه:‌10/910/3/1714
- تاريخ نامه: 4/4/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License