شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

زمان ملاقات مردمي رئيس مركز اصناف و بازرگانان

7 تير 1391
چهار شنبه 27 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: زمان ملاقات‌ مردمي رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 6653/114/ع مورخ 17/3/91 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران در ادامه نامه شماره 7719/91/117 مورخ 6/3/91 سازمان محترم صنعت و معدن و تجارت استان تهران منضم به نامه شماره 66182/60 مورخ 31/2/91 مركز امور اصناف و بازرگانان ايران و ضمائم مربوطه در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 10381/ح/الف
- تاريخ نامه:‌21/3/91

- از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
- به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران

با سلام و احترام

به پيوست نامه شماره 64182/60 مورخ 31/2/91 مركز امور اصناف بازرگانان ايران و ضمائم آن در خصوص زمان ملاقات مردمي رئيس مركز ياد شده جهت بهره‌برداري و اطلاع رساني لازم به واحدهاي تحت پوشش ارسال مي‌گردد.

- يدالله صادقي رئيس سازمان
- شماره نامه:‌ 7719/91/1179
- تاريخ نامه:‌6/3/1391

- از مركز اصناف و بازرگانان ايران
- به رئيسان سازمان‌هاي صنعت و معدن و تجارت سراسر كشور

سلام عليكم؛

احتراماً، باعنايت به نامه ارسالي معاون اجرايي و سرپرست محترم نهاد رياست جمهوري (در ادامه) و به استناد تصويب نامه شماره 34127/ت33802 ه - مورخ 19/4/1384 هيأت محترم وزيران بر اساس بند «6 -1» نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم، به اطلاع مي‌رساند اينجانب در تمام طول هفته با هماهنگي قبلي و گرفت وقت ملاقات و روز سه‌شنبه به طور تمام وقت آماده پاسخگويي به سؤالات صنفي و شكوائيه‌هاي اصناف مي‌باشم. لذا خواهشمند است به كليه صنفوف و مجامع و مبادي ذيربط اطلاع رساني نماييد.

- حسين رادمرد رئيس مركز امور اصناف و مدير هيأت عالي نظارت
- شماره نامه:‌64182/60
- تاريخ نامه: 31/2/1291

- از دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
- به معاونين محترم وزير، رؤساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و . . .

با سلام و احترام

با عنايت به نامه شماره 12737 مورخ 29/1/1391 معاون اجرايي و سرپرست اجرايي نهاد رياست جمهوري و با استناد به تصويب نامه شماره 34127/ت33802 ه - مورخ 19/4/1384 هيأت محترم وزيران بر اساس بند «6 -1» نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم، ضمن برنامه ريزي جهت انجام ملاقات مردمي لطفاً‌ دستور فرماييد اقدامات زير انجام پذيرد:

1. اعلام برنامه دقيق زمان و مكان ملاقات‌هاي عمومي (هفتگي) به طور مستمر و منسچم جهت ارايه به متقاضيان.

2. جمع‌بندي و ارايه گزارش كامل ملاقات‌هاي انجام شده ماهانه (حداكثر روز پنجم ماه بعد) حهت تهيه و ارايه‌ي گزارش عملكرد به مقام عالي وزارت (برابر جدول پيوست)

ضمناً به استحضار مي‌رساند روند برگزاري ملاقات‌ها از سوي اين دفتر پيگيري و رصد خواهد شد.

- اسماعيل عليپور يگانه مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
- شماره نامه: 51375/60
- تاريخ نامه:‌17/3/1391

- از معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري
- به كليه معاونين و مشاورين محترم رئيس جمهور، كليه وزرا و رئساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و به كليه استانداردان

موضوع: ملاقات مردمي

سلام عليكم؛

با استناد به تصويب نامه شماره 34127/ت33802 ه - مورخ 19/4/1384 هيأت محترم وزيران بر اساس بند «6 -1» نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم، موضوع تصويب‌نامه شماره 082ت8/1901 مورخ 12/5/1384 شوراي عالي اداري و نظر به بند 3 نامه شماره 1993/34495 مورخ 15/9/ت 138 دفتر هيأت دولت و بند 2 نامه شماره 110030/380 مورخ 7/9/1385 دبير هيأت دولت و به عنايت به گزارشات واصله مبني بر عدم برنامه‌ريزي منسجم در راستاي اجراي برنامه ملاقات مردمي در برخي از دستگاه‌هاي اجرايي به استحضار مي‌رساند:

1. اعضاي هيأت محترم دولت و استانداران محترم موظفند به طور منظم و مستمر ديدار عمومي با مردم داشته باشند.

2. زمان و مكان ملاقات مردمي تعيين و توسط روابط عمومي دستگاه مربوطه از طريق رسانه‌هاي جمعي به صورت رمسي به اطلاع مردم رسانده شود.

3. نظارت بر حسن اجراي دقيق مفاد بندهاي 1 و 2. بر عهده مركز ارتباطات نهاد رياست جمهوري است و مركز موظف به ارايه گزارش و ارزيابي عملكرد ماهانه و سالانه جهت استحضار رئيس جمهورمحترم مي‌باشد.

- حميد بقايي
- شماره نامه:‌12737
- تاريخ نامه:‌29/1/1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License