شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام ثبت شماره ملي و شناسه ملي صاحبان حقيقي يا حقوقي كالا در بارنامه

18 ارديهبشت 1391
دو شنبه 7 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: الزام ثبت شماره ملي و شناسه ملي

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 4621/11 مورخ 0/1/91 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 5741/10 مورخ 30/1/91 معانونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس رجمهور مبني بر الزام ثبت شماره ملي و شناسه ملي صاحبان كالا (اعم از حقيقي و حقوقي) در بارنامه جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌17748/9
- تاريخ نامه: 18/2/91

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

- برادر ارجمند جناب آقاي دكتر افندي‌زاده
- معاون محترم وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي

با سلام، با توجه به قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي به اشخاص حقيقي و آئين‌نا‌مه‌هاي اجرايي آن و نيز با عنايت به آئين‌نامه اخصاص شاناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي، اطفاً دستور فرماييد در كليه فرما، بانك‌هاي اطلاعاتي، قراردادها و ساير خدمات كه از سوي آن سازمان ارايه مي‌شود، به ويژه در كليه بارنامه‌هاي صادره از سوي شركت‌هاي حمل و نقل و پايانه‌ها اخذ شماره ملي يا شناسه ملي صاحب كالا و ساير اشخاصي كه در بارنامه از آن‌ها نام بره شده،‌ الزام گردد.

- مسعود پوراحمدي
- دبيرهيأت ماده 142 آئين‌نامه قانون الزام اختصاص شماره ملي به اشخاص حقوقي و هيأت ماده 16 آئين‌نامه اختصاص شناساه ملي با اشخاص حقوقي
- شماره نامه: 8834
- تاريخ نامه:‌ 2/2.1391


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License