شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دو سوخته نمودن واحد‌هاي صنفي و استفاده از سوخت گاز مايع

26 ارديبهشت 1390
دو شنبه 16 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
- موضوع: دو سوخته نمودن واحد‌هاي صنفي و استفاده از سوخت گاز مايع

با سلام:

احتراما: عطف به نامه شماره 3635/81/10/ن مورخ 06/02/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و با عنايت به مفادنامه شماره 2260/90/117 مورخ 23/01/90 سازمان بازرگاني استان تهران به پيوست تصوير نامه شماره 4348/42 مورخ 22/01/90 مركز اصناف بازرگانان ايران منضم به نامه شماره 447284/5/30 مورخ 24/12/89 وزارت نفت در خصوص موزوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي گردد.

- رئيس هئيت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 13/02/90
- شماره نامه: 9049/3/الف

روساي محترم سازمان ‌هاي بازرگاني سراسر كشور

با سلام و احترام

به پيوست تصوير نامه شماره 447284-5/30 مورخ 24/12/1389 وزير محترم نفت در خصوص دو سوخته نمودن فعاليت واحد‌هاي صنفي و استفاده از سوخت گاز مايع به عنوان جايگزين گاز طبيعي در مواقع خاص جهت اطلاع و ابلاغ به كليه ادارات و سازمان ‌هاي صنفي تابعه ارسال مي گردد.

- رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان و دبير هيات عالي نظارت: حسن رادمرد
- تاريخ نامه : 22 /01/90
- شماره نامه: 4348/42

- جناب آقاي غضنفري
- وزير محترم بازرگاني
- موضوع: دو سوخته نمودن واحد‌هاي خدماتي

سلام عليكم

نظر به وجود عوامل غير قابل كنترلي همچون مصرف بالاي گاز طبيعي، علي الخصوص در فصل سرما، ضريب وقوع بالاي بلاياي طبيعي در كشور و بروز حوادث پيش بيني نشده كه مي تواند محدوديت در تامين گاز طبيعي واحدهاي صنعتي را در مواردي به وجود آورد، ضروري است كليه واحد هاي صنعتي واقع در محدوده شبكه گاز طبيعي امكان مصرف سوخت مايع به عنوان جايگزين را فراهم آوردند، لذا لطفا دستور فرماييد كليه واحدهاي صنعتي و معدني كشور را كه مصرف كننده گاز طبيعي مي باشند ، امكان جايگزيني آن را در مواقع خاص با سوخت مايع كه با هماهنگي ادارات شركت ملي پخش در شهرستانها نوع سوخت آن تعيين ميشود، اقدام فرمايند. بديهي است موارد فوق ميبايست در موافقت هاي اصولي درج و قبل از صدور پروانه بهره برداري با استعلام از مناطق عملياتب شركتي ملي پخش در استانها از انجام آن اطمينان حاصل گردد.

- سيد مسعود مير كاظمي
- تاريخ نامه:24/12/89
- شماره نامه: 447284-5/30


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License