شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه تعيين دستمزد مشولين قانون تأمين اجتماعي سال 1390

19 فروردين 1390
شنبه 30 آوريل 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل ونقل!

موضوع: نحوه تعيين دستمزد مشمولين قانون تأمين اجتماعي سال 1390؛

با سلام.

احتراماً عطف به نامه شماه 1531/116/م مورخ 22/1/1390 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران، به پيوست (در ادامه) دستور العمل شماره 33938/5020 مورخ 14/1/1390 مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي در خصوص موضوع مورد اشاره جهت آگاهي و بهره‌ برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه: 8988/خ/الف
- تاريخ نامه: 4/2/90

- نامه رئيس مجمع امور صنفي توزيعي و خدمتاتي تهران به
- اتحاديه صنف حمل و نقل كالاهاي برون‌ شهري

با سلام

احتراماً بدينوسيله تصوير دستور العمل شماره 33938 /5020 مورخ 14/1/1390 مديرعمل محترم سازمان تأمين اجتماعي نحوه تعيين دستمزد مبناي كسر حق بيمه سطوح مختلف شغلي مشمولين قانون تأمين اجتماعي در سال 1390 جهت استحضار و ابلاغ به اعضاء تحت پوشش در 3 برگ به پيوست (در ادامه) ايفاد مي‌گردد.

- باحترام قاسم نوده‌ي فراهاني رئيس مجمع
- تاريخ نامه: 22/1/1390
- شماره نامه:‌1531/116/م

- بخشنامه شماره 9 سدتمزد
- سازمان تأمين اجتماعي، حوزه فني و درآمد

موضوع: دستمزد مبناي كسرحق بيمه سال 1390

با سلام

به پيوست تصوير بخشنامه شماره 122518 مورخ 23/12/89 وزارت كار و امور اجتماعي ارسال مي‌گردد. نظر به اينكه دستمزد عمل مؤثر در وصول حق بيمه و متقابلاً انجام تعهدات قانوني مي‌باشد، بنا بر اين در جهت سياستگذاري منطقي و هماهنگ در واقعتي‌تر كردن دستمزدها و ايجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدي، ميزان افزايش دستزمد مبناي كسر حق بيمه در سال 1390 به شرح ذيل اعلام و واحدهاي اجرايي مكلفند ضمن رعايت دقيق آن، اطلاع رساني لازم را به كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي جهت رعايت دستمزدهاي اعلام شده صنف مربوط انجام دهند.

1) حداقل دستمزد روزانه بيمه شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي (اجباري، اختياري، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار) در سال 1390 مبلغ 100.110 ريال تعيين و اعلام مي‌گردد.
- تبصره: دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين قانون بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/76 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي مربوطه در سال 1390 روزانه مبلغ 050/55 ريال (50 درصد حداقل دستمزد) تعيين و اعلام مي‌گردد.

2) رعايت حداقل دستمزد در مورد پرداخت مقرري آن دسته از بيكاران كه تاريخ وقوع بيكاري آنان از 1/1/1390 و به بعد مي‌باشد الزامي است و همچنين مقرري بيمه بيكاري آن دسته از مقرري بگيران سنوات قبل كه در سال جاري ادامه مي‌يابد و مبلغ آن كم‌تر از حداقل دستمزد سال 1390 مي‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد 1390 ترميم خواهد شد و نيازي به صدور ابلاغ جديد نخواهد بود.

3) دستمزد مبناي كسر حق بيمه آن گروه از بيمه شدگان اختياري كه مبناي كسر حق بيمه آنان در سال 1389 از رقم 000/101 رايل روزانه بيشتر مي‌باشد معادل 6 درصد دستمزد مبناي پرزداخت حق بيمه به علاوه 040/3 ريال براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد آنان در سال 1389 افزايش مييابد و دستمزد جديد مبناي كسر حق بيمه آنان در سال 1390 خواهد بود مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد روزانه مبلغ 100/110 ريال در سال 1390 كم‌تر نباشد.

4) ساير سطوح دستمزدي براي هر روز نسبت به آخرين دستمزد سال 1389 معال 6 درصد به علاوه رقم ثابت 040/3 ريال افزايش خواهد يافت.

مزد روزانه شغل در سال 1390 = (040/3:06/1 *آخرين مزد روزانه شغل در سال 1389) مشروط بر اينكه از حداقل دستمزد روزانه كم تبر نباشد.

5) هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه شدگاني كه در آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1390 دستمز آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (000/101 ريال) درج گرديده است، چنانچه در سال 1390 كارفرما ليست بيمه‌ شدگان مذكور را ارسال نكند و يا در ليست‌هاي ارسالي ترك كار آن‌ها را اعلام ننمايد بايد دستمزد آن‌ها به شرح بند 4 تعيين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماهايي كه ليست ارسال نشده قرار گيرد.

6) شاغلين فعاليت‌هايي كه دستمزد مقطوع آنان طي بخشنامه‌هاي درآمد تعيين و اعلام شده است دستمزد مقطوع آنان به موجب مصوبه شماره 4975 مورخ 26/4/67 شوراي عالي تأمين اجتماعي با توجه به مبلغ حد اقل دستمزد سال 1390 و نسبت‌هاي تعيين شده افزايش مي‌يابد كه جداول دستمزد مقطوع مربوطه توسط معاونت فني و درآمد ارسال خواهد شد.

7) نظر به اينكه دستمزد مقطوع رانندگان مشول قانون بيمه اجتماعي رانندگان در مورد رانندگان ميني‌ بوس و سواري بين شهري معادل 1/1 بربر حداقل دستمزد شوراي‌عالي كار، ساير رانندگان بين شهري معدال 3/1 حداقل دستمزد و رانندگان تاكسي، وانت بار و ميني بوس (درون شهري) معادل حداقل مذكور تعيين گرديده است، لذا دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه روزانه رانندگان مذكور براي سال 1390 به ترتيب 110/121، 130/143 و 100/110 ريال تعيين مي‌گردد.

8) با توجه به بخشنامه‌هاي 7؛ 1/7 و 2/7 مشترك فني و درآمد به شماره‌‌هاي 25552/5020 مورخ 7/4/89 و 28863/2050 مورخ 27/7/89 و 30203/5020 مورخ 15/9/89 و با در نظر گرفتن ماده «6» آئين نامه اجرايي شماره 42053/43040 مورخ 26/2/89 و بنده‌هاي «2» و «3» آئين‌نامه اجرايي شماره 14283/45250 مورخ 24/6/89 مصوب هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه حق بيمه ساختماني واحدهاي مسكوني به ازاء هر متر مربع زيربنا بر اساس حاصل ضرب ضريب حق بيمه در حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار در سال 1390 خواهد بود.

9) حق بيمه كارگران ساختماني موضوع بند 8 فوق الذكر نيز در زمان اشتغال بر مبناي 7 درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 100/110 رايل در سال 1390 محاسبه و وصول خواهد شد. لازم به ذكر است تعيين دستمزد كارگران ساختماني با توجه به مهارت‌‌هاي شغلي آنان طبق ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن پس از تصويب موضوع در هيأت مديره صندوق متعاقباً اعلام خواهد شد.

مسول حسن اجراي اين بخشنامه،‌ مديران كل،‌ معاونين بيمه‌اي، رؤسا و كارشناسان ارشد امور فني بيمه شدگان و درآمد استان‌ها، رؤسا و مسؤلين واحد‌هاي امور فني بيمه‌شدگان و درآمد حق بيمه شعب و همچنين شركت‌ مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين اجتماعي خواهند بود.

- دكتر حمت‌الله حافظي
- شماره نامه:‌33938/5020
- تاريخ نامه:‌14/1/1390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License