شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق نكانيزه‌ي فروش

28 فروردين 1390
يكشنبه 17 آوريل 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

موضوع:الزام تجهيز صندوق مكانيزه فروش pos

با سلام:

احتراما عطف به نامه شماره 288/1191/10/ن مورخ 09/01/90 ؛ به پيوست تصوير نامه شماره 36847/89/117 مورخ 15/12/89 سازمان محترم بازرگاني استان تهران در ارتباط با اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي مبني بر تجهيز كليه واحد هاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش pos جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه مذكور اعلام مي گردد.

- رئيس اتحاديه:حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:24/01/90
- شماره نامه:8907/ح/الف

نامه‌ي رياست محترم سازمان بازرگاني به:
- روساي محترم ادارات بازرگاني شهرستان‌هاي تابعه
- رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
- رياست محترم مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني تهران

سلام عليكم:

با احترام، با توجه به دستور اكيد رياست محترم جمهور در راستاي اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي مبني بر تجهيز تمامي واحدهاي صنفي سراسر كشور به صندوق‌‌هاي مكانيزه فروش pos ، خواهشمند است دستور فرمائيد تمامي تلاش خود را در تحقيق اين امر تا پايان 3 ماهه اول سال 1390 بكار بسته تا بيش از 50% از كل واحدهاي صنفي تحت پوشش در زمان تعيين شده به اين سيستم مجهز شوند. شايان ذكر است اين امر در ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي صنفي اعمال ميگردد.

- رئيس سازمان: عباس قبادي
- تاريخ نامه:15/12/89
- شماره نامه:36847/89/117


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License