شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نحوه‌ي مهار رل‌هاي آهن

6 فرودين 1390
شنبه 26 مارس 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
- موضوع: نحوه‌ي مهار رل‌هاي آهن

با سلام

احتراماً عطف به نامه‌ شماره 54753/11 مورخ 22/12/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست (در ادامه) تصويرنامه شماره 4/74/169337 مورخ 18/12/89 مديركل محترم دفتر ترافيك و ضمائم مربوطه در خصوص موضوع صدر الاشاره جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15524/89
- تاريخ نامه: 25/12/89

- نامه‌ي مديركل حمل و نقل استان‌ تهران
- به انجمن‌هاي صنفي مربوطه

سلام عليكم

احتراماً به پيوست ت(در ادمه) صوير نامه شماره 4/74/19337 مورخ 18/12/89 مديركل محترم دفتر ايمني و ترافيك در خصوص چگونگي مهار رل‌هاي آهن به همراه ضمائم ارسال مي‌گردد. شايسته است مراتب را به نحو مقتضي به كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تحت پوشش ابلاغ نماييد.

- فرهاد صالحيان مديركل
- شماره نامه:‌54753/11
- تاريخ نامه:‌22/12/89

- نامه‌ي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

با سلام

احتراماً‌، برابر گزارش‌هاي واصله از وضعيت بارگيري و سايل نقليه مشاهده شده است رل‌هاي آهن در وسايل نقليه اطاقدار (يا تريلي‌هاي لبه‌دار) بارگيري و در راه‌هاي كشور تردد مي‌نمايند.

پيرو نامه شماره 4/74/20953 مورخ 24/2/87 در خصوص نحوه‌ي مهار رل‌هاي آهني تأكيد مي‌گردد روش‌هاي صحيح مهار محولات مزبور به طور مشروح طي مواد 49 و 50 «آئين نامه نحوه بارگيري، حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده» ذكر گرديد و نحوه‌ي بكارگيري بندها و قيود تثبيت كننده محوله جهت مهار رل‌هاي فلزي نيز در آن ارايه شده است. علاوه بر بخشنامه‌ي شماره 71/46/287 مورخ 13/3/86 رياست محترم سازمان مدارد تكميلي در خصوص نحوه مهار رل‌هاي فلزي افقي نيز اعلام و شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظف به رعايت موارد ياد شده مي‌باشند.

با توجه به موارد فوق مهار صحيح و ايمن رل‌هاي فلزي صرفاً بر روي وسايل نقليه داراي بارگيري داراي تجهيزات جانبي - جهت تثبيتت و تنظيم بنده‌هاي مهار - امكان ذپير بوده و جابه جايي رل‌هاي فلزي در وسايل نقليه داراي بارگير لبه دار مورد تأييد نمي‌باشد. خواهشمند است به ممنظور اجراي صحيحح مهار محمولات در شبكه جاده‌اي كشور و پيشگيري از بروز سوانح جاده‌ي، موضوع فوق به كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل ابلاغ و نظارت لازم بر نحوه‌ي بارگيري مطابق موارد ارايه شده معمول گردد.

- عباس محمود آبادي مديركل دفتر ايمني و ترافيك
- شماره نامه:‌4/74/169337
- تاريخ 18/12/89

- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي مازندران، گيلان، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان و هرمزگان

موضوع: مهار مناسب محصولات رل آهن

با سلام و احترام

پيرو بخشنامه شماره 71/90144 مورخ 10/8/85 رياست محترم سازمان در اجراي ابلاغيه شماره 14822/11 مورخ 16/8/84 مقام حترم وزارت راه و ترابري با موضوع آئين‌نامه‌ اجرايي مهار بار در انواع وسيله نقليه و نحوه‌ي بارگيري، حمل و مهاربندي ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي به آگاهي مي‌رساند: گزارشات واصله و بازديد كارشناسان اين اداره كل حاكي از آن است كه تعداد زيادي از وسايل نقليه باري اعزام از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي آن استان در هنگام بارگيري و حمل محمولات سنگين و فوق سنگين ظوابط آئين نامه «نحوه‌ي بارگيري و حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي» را لحاظ ننموده و بدون اجراي مهار مناسب نسبت به جا به جايي محمولات به ويژه محولات رل آهن (به صورت عمدي با يك رشته سيم بكسل و گگاهاً بدون مهار)‌ اقدام مي‌نمايند. كه علاوه بر ايجاد تصادفات شديد و صدمات جاني و خسارات ملي به وسيله نقليه، غالباً با جدا شدن محموله منجر به روز تصادفات بيشتري شده و ايمني عبور و مرور و ساير كاربران جاده‌اي را نيز به مخاطره مي‌انندازد كه به عنوان نمونه مي‌توان به تصادف يك دستگاه تريلر حامل محموله رل ورق مورخ 23/12/86 در محور جاجرود - تهران در محل پاسگاه پليس راه جاجرود اشاره نمود.

با توجه به مطلب فوق و با استاند به ماده 49 آئين‌نامه فوق الاشاره،‌ نحوه‌ي صحثح مهار رال‌هاي آهن كه به صورت عمودي حمل مي‌گردند به شرح زير اعلام مي‌گردد:

الف. حداقل دو بند از سمت چپ و يك بند از سمت راست وسيله نقليه به طور مورب از روي چشمي رل بگذرد و به سمت مقابل برسد كه حتي‌الامكان اين بد بايد زاويهاي كمتر از 45 درجه با افق ايجاد كند. بند ديگري نيز بايد به منتقابل با بندهاي مذكور از روي چشمي رل بگذرد. ب. بايد براي جلوگيري از حرت رو به جلوي بارانداز از قيد افقي، زيرادازهاي افزاينده اصطكاك و بند استفاده كرد.

با توجه به موارد فوق خواهشند است دستور فرماييد به منظور جلوگيري از بروز حوادث مشابه ضمن الاغ موضوع فوق به كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل و تذكر مجدد جهت رعايت آئئن نامه مذكور، نسبت به تظارت بر اجراي مقررات ياد شده با هماهنگي قرارگاه پليس راه استان ادقام و در صورت بروز تخلفات،‌ اقدامات مقتضي در قالب بخشنامه 71/19262 در كميسيون ماده 12 آئين نامه حمل و نقل بار و مسافر مصوب 1378 صورت گيرد.

- دوستعلي قاسمي مديركل ايمني و ترافيك
- سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- شماره نامه:‌4/74/20953
- تاريخ نامه:‌ 24/2/1387

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌‌اي به ادارات كل/سازمان‌هاي حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور موضوع: الحاق آئئين نامه‌ي نحوه‌ي بارگيري، حمل و ماهار اميمن بار و سايل نقليه باربي جاده‌اي

پيرو بخشنامه شماره 71/90144 مورخ 10/8/85 در خصوص آئيئن نامه «نحوه‌ بارگير، حمل و مهار ايميل بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي»، بند 3-7 ضمينه 6-ه آئين نامه ياد شده در خصوص موضوع مهار رل‌هاي افقي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
- 3-7 در بارگيري افقي رل‌ها در راستاي طول بارگيري يك از سه روش زير را براي ماهر بار مي‌توان به كار برد:

الف- مشابه مهارعرضي، رل‌ها را توسط قيود،‌ بندها و قيد افقي مهار نمود. مي‌توان رل‌هايي كه قطر تقريباً يكساني دارند را در يك گروه رل مهار كرد. ب- بار را در جايگاه‌هاي تعبيه شده در بارگيرهاي ويژه‌ي حمل رل‌هاي فلزي قرار داده و سپس توسط بند مناسب آن را تثبيت نمود. ج - از زين‌هاي متناسب با رل‌هاي فلزي براي جاگذاري بار استفاده كرد و توسط بند مناسب آن را تثبيت نمود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License