شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ممنوعيت به كارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه

27 مهر 1389
سه شنبه 19 اكتبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
- موضوع: ممنوعيت به كارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 17643/606ك10/ن مورخ 18/7/89 مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به پيوست تصوير نامه شماره 18468/89/117 مورخ 3/7/89 سازمان بازرگاني استان تهران منظم به تصوير نامه شماره 100787/52ش/22/29 مورخ 24/6/89 مديركل محترم امور اتباع مهاجرين خارجي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و رعايت مفاد مندرج در نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس اتحاديه
- تاريخ نامه:22/7/89
- شماره 8142/ح/الف

نامه آقاي عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران

- جناب آقاي فراهاني
- رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي

سلام عليكم؛

با احترام، به پيوست نماه شماره 100787/52 ش/22/29 مورخ 24/6/89 مديركل محترم امور ابتاع و مهاجران خارجي استان تهران در خصوص ممنوعيت به كارگيري اتباع افغاني فاقد پروانه كار در واحدهاي صنفي جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- عباس قبادي
- رئيس سازمان بازرگاني استان تهران
- شماره نامه: 18268/89/117
- تارخ نامه: 3/7/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License