شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه‌ي خدمت

:درون گروه بخشنامه‌ها

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

فهرست 41 راننده محروم از دريافت خدمات

دو شنبه 8 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست نام رانندگان محروم از دريافت خدمات

شنبه 30 ژوئيه 2011

فهرست رانندگن محروم از دريافت خدمات

يكشنبه 14 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان متخلف استان قم

شنبه 3 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از خدمات از اول مرداد نود و يك

شنبه 14 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از خدمات بر اساس تصميم كميسيون مورخ 4 مرداد 90

شنبه 10 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از خدمات طبق تصميم بيست و دومين جلسه كميسيون ماده يازده

شنبه 29 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس مصوبه كميسيون ماده يازده

سه شنبه 24 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم بيست و ششمين جلسه كميسيون ماده يازده

چهار شنبه 23 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم سي‌امين نشست كميسيون ماده يازده

پنج شنبه 26 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم‌ بيست و پنجمين جلسه كميسيون ماده يازده

پنج شنبه 1 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات طبق تصميم بيست و ششمين نشست كميسيون ماده يازده

چهار شنبه 16 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

لطفاً به اين كاميون خدمات ندهيد!

پنج شنبه 1 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مفقودي بارنامه در استان كرمان

سه شنبه 13 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت ارايه‌ي خدمات به اين كاميون

چهار شنبه 21 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت ارايه‌ي خدمات به اين كاميون

دو شنبه 19 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

محروميت 15 راننده از دريافت خدمات

سه شنبه 23 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

محروميت از خدمات

شنبه 21 سپتامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اين كاميون از دريافت خدمات محروم است

دو شنبه 31 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اين كاميون توقيف شد

دو شنبه 9 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اين كاميون توقيف شد: 745 ع 81 ايران 15

يكشنبه 20 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اين راننده ار دريافت خدمات محروم شده است

پنج شنبه 27 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارايه خدمات به اين كاموين ممنوع است

دو شنبه 27 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارايه‌ي خدمات يه اين كاميون منع قانوني دارد

دو شنبه 2 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارايه‌ي خدمات به اين كارت هوشمند ممنوع است

سه شنبه 1 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارايه‌ي خدمات به اين كارت هوشمند منع قانوني دارد

يكشنبه 20 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارايه‌ي خدمات به اين همكار منع قانوني دارد

سه شنبه 24 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارسال ليست مشخصات رانندگان محروم از خدمات

يكشنبه 10 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

از ارايه‌ي خدمات به اين كاميون كاويان خودداري كنيد

يكشنبه 30 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

از ارايه‌ي خدمات به اين كاميون خودداري كنيد

سه شنبه 13 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

از ارايه‌ي خدمات به رانندگان فاقد كارت هوشمند فعال خودداري كنيد!

شنبه 7 ژانويه 2012 بوسيله ى انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه

به مالك اين كارت هوشمند و اين كاميون خدمات ندهيد

سه شنبه 20 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به وسايل نقليه بدون برگ معاينه فني بارنامه ندهيد!

دو شنبه 17 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين كاميون هم خدمات ندهيد

چهار شنبه 2 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين كاميون و كارت هوشمند خدمات ارايه نشود

شنبه 14 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين كاميون خدمات ندهيد!

شنبه 3 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين كاميون خدمات ارايه نشود

سه شنبه 27 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين كاميون خدمات داده نشود

چهار شنبه 22 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين راننده ارايه‌ي خدمات ممنوع است

شنبه 28 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به اين راننده‌ي كرمانشاهي خدمات ارايه نشود

سه شنبه 10 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به دستور مقام قضايي سه راننده در خوزستان از دريافت خدمات محروم شدند

سه شنبه 1 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

براساس حكم دادگاه ارايه خدمات به اين كاميون ممنوع است

يكشنبه 6 نوامبر 2011

توقيف كاميون

يكشنبه 12 مه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون كشنده هوو به شماره انتظامي 626 ع 27 ايران 79

يكشنبه 3 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات

شنبه 21 سپتامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده

يكشنبه 6 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده

دو شنبه 24 دسامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده

سه شنبه 1 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه خدمات به راننده!

شنبه 28 سپتامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون و جلوگيري از ارايه‌ي خدمات به رااننده

شنبه 26 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف كاميون به شماره انتظامي 355 ع 56 ايرن 15

يكشنبه 3 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توقيف اين كاميون

يكشنبه 15 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دو راننده‌ي اصفهاني از دريافت خدمات محروم شدند

سه شنبه 1 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دستور مقام قضايي مبني بر عدام ارايه خدمات

چهار شنبه 17 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دستور عدم ارايه‌ي خدمات به اين كاميون

شنبه 31 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رانندگان محروم از دريافت خدمات

شنبه 25 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نوزدهمين جلسه كميسيون ماده يازده

يكشنبه 30 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نشست بيست و چهارم كميسيون ماده‌ي يازده

شنبه 26 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم نشست بيست و هفتم كميسيون ماده يازده

چهار شنبه 21 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رانندگان محروم از دريافت خدمات براساس تصميم نشست بيست و سوم كميسيون ماده يازده

سه شنبه 1 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

سه شنبه 21 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

دو شنبه 27 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

چهار شنبه 29 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

يكشنبه 3 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

چهار شنبه 3 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

پنج شنبه 4 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

شنبه 13 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

يكشنبه 4 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

يكشنبه 4 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

سه شنبه 10 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

شنبه 18 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

چهار شنبه 22 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

شنبه 9 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات

پنج شنبه 9 مه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات يه اين كاميون

سه شنبه 22 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به كاميون به شماره پلاك 228 ع 16 ايران 59

يكشنبه 18 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

سه شنبه 29 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

چهار شنبه 30 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

يكشنبه 5 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

يكشنبه 18 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

شنبه 9 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به اين كاميون و راننده

شنبه 28 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به رانندگان وسيله نقليه داراي باك اضافه و خارج از استاندارد

چهار شنبه 12 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمت

يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمت به كاميون

دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمت به كاميون

دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمت به اين كاميون

دو شنبه 19 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه‌ي خدمات

سه شنبه 4 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه‌ي خدمات به اين كاميون

سه شنبه 29 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه‌ي خدمات به اين راننده و كاميونش

چهار شنبه 25 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه‌ي خدمات به اين رانندگان

سه شنبه 14 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

غيرفعال شدن كارت هوشمند ناوگان

دو شنبه 16 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

غيرفعال شدن كارت هوشمند يك وسيله نقليه در كرمانشاه

شنبه 31 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

واژه كليدهاى يك گروه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 410582

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License