شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ماليات‌هاي تكليفي موضوع تبصره 9 ماده 53

16 اسفند 1393
شنبه 7 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جناب آقاي مهندس شهركي ثانوي!

مديركل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

موضوع: ماليات‌هاي تكليفي موضوع تبصره 9 ماده 53

سلام عليكم؛

احتراماً، ضمن ارسال تصوير نامه مورخ 93/11/28 تعدادي از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل مستقر در غرف پايانه‌ كالاي تهران مبني بر مطالبه ماليات تكليفي تبصره 9 ماده 53،‌ همانگونه كه استحضار داريد و نير در نامه مذكور اشاره شده است مال‌ الاجاره غرف مورد نظر و همچنين نيم درصد از كل كرايه مندرج در بارنامه‌هاي صادره بدون كسر ماليات توسط مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل (مسأجر) عيناً به حساب آن اداره كل واريز مي‌گردد. در حاليكه تبصره 9 ماده 53 قانون مذكور مسأجر را مكلف به كسر ماليات متعلقه و پرداخت در وجه امور مالياتي ذيربط نموده است. علي اي‌حال، نظر به اينكه تا كنون كل مالاجاره بدون كسر ماليات توسط آن اداره كل از واحدهاي صنفي مورد نظر دريافت شده است، لذا تقاضا دارد با امعان نظر به مراتب فوق دستور فرمائيد ترتيبي اتخاذ فرمايند كه اين معضل به هر طريق ممكنه مرتفع و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرمايند.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 93/1410
- تاريخ نامه: 93/12/5


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406612

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License