شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

طرح نظارتی نوروز

سه شنبه 16 فوريه 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

سلامٌ علیکم:

احتراماً:عطف به بخشنامه شماره 21207/1298/10/ن مورخ29/09/88مجمع محترم امور صنفی توزیعی وخدماتی تهران درخصوص موضوع مورداشاره به آگاهی می رساند؛به استنادمصوبه مورخ27/08/88کمیسیون نظارت تهران اعمال ماده15ق .ن .ص وتبصره یک آن برلزوم اجرای نصب برچسب قیمت وصدورصورتحساب معتبرتأکیدگردیده است، نظربه اینکه عملکردکلیه تشکلهای صنفی درطرح نوروزی موردارزیابی ویژه قرارخواهندگرفت ، خواهشمنداست ترتیبی اتخاذگرددکه عوامل تحت سرپرستی آن مؤسسه / شرکت دقیقاً درچارچوب ضوابط ومقررات جاری حمل ونقل نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند. -حسین احمدی زاده
- رئیس اتحادیه

رو نوشت:
- مجمع محترم امورصنفی توزیعی وخدماتی تهران عطف به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار.
- مدیریت محترم اجرائی پایانه کالای تهران جهت آگاهی واقدام لازم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License