شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
تصوير: از مركز آموزش بين‌المللي تورين وابسته به سازمان بين‌المللي كار

در نيازسنجي اينترنتي مركز آموزش بين‌المللي تورين از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان مشاركت كنيد

نقل از شاكا (شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران) 9 مهر 1388
پنج شنبه 1 اكتبر 2009

تيم «اقدام‌هاي كارفرمايي» برنامه‌ي مركز آموزشي تورين سازمان بين‌المللي كار با توزيع اينترنتي يك پرسشنامه‌ي آن‌لاين بين تمام مراكز و تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان از آنان خواست تا در نياز‌سنجي آموزشي اين مركز بين‌المللي مشاركت كنند.

در پي انتشار اين سند، دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با صدور بخشنامه‌ي مورخ 7 مهر ماه 1388 به شماره‌ي 210 - 10835 ، ضمن اطلاع‌رساني به اعضاء اين كانون عالي از آنان خواست تا مهم‌ترين نيازهاي آموزشي سازماني خود را حول دو محور سياست‌گذاري‌‌هاي سازماني و نيازهاي آموزشي مديريتي تشكل‌هاي كارفرمايي تحت مديريت خود، تا روز 18 مهر ماه 1388به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند تا پس از دسته بندي و تحليل نهايي، گزارش آن به مركز آموزش تورين اعلام شود.

در همان بخشنامه خاطر نشان شده است كه تشكل‌هاي كارفرمايي در صورت تمايل مي‌توانند متن پرسشنامه را كه به زبان انگليسي تدوين شده،‌ از ديرخانه‌ي كانون عالي دريافت كنند.

با توجه به اهميت اين پرسشنامه، متن پي.دي.افي و نشاني آن‌لاين آن به همراه ترجمه‌ي فارسي سند، در ادامه معرفي مي‌شود تا آن دسته از كارفرماياني كه با زبان انگليسي آشنايي دارند آن را به صورت آن‌لاين تكميل كنند و در صورت تمايل متن پي.دي.افي فارسي آن را تكميل كنند.

هدف‌ها

در مقدمه‌ي سند «نيازسنجي آموزشي براي سازمان‌هاي كارفرمايان» هدف اين نيازسنجي «شناسايي نيازهاي سازمان‌هاي كارفرمايي در سراسر جهان» ذكر شده است.

در بخشي از مقدمه‌ي اين سند تأكيد شده است كه مركز بين‌المللي آموزش تورين نتايج اين نيازسنجي را در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و ظرفيت‌سازي در فعاليت‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي خود مورد توجه قرار خواهد داد.

اين نياز سنجي از دو بخش تشكيل شده است:

1. شناسايي نيازهاي آموزشي در عرصه‌ي «مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي و رابطه با اعضاء»

2. شناسايي نيازهاي آموزشي در عرصه‌ي «نقش سياست‌گذاري تشكل‌هاي كارفرمايي»

در بخشي از اين مقدمه آمده است:

از شما صميمانه درخواست مي‌كنيم پيش از پركردن فرم نيازسنجي، نيازهاي آموزشي خود و سازمان خود (يعني خود و همكاران خود) را منعكس كنيد. يك مشورت با بعضي از همكاران و/يا با مديران و/يا با انجمن‌هاي هم‌ منطقه‌اي و هم شاخه‌اي خودتان در اين فرايند بسيار مفيد خواهد بود. و بعد با صراحت به پرسش‌ها پاسخ بدهيد.

براي هر قلم، از شما درخواست مي‌كنيم تا:
- نسبت هر عرصه را با سازمان خود؛
- سطح فعلي مهارت كاركنان دبيرخانه در هر عرصه؛
- و سطح اولويت هر عرصه‌ي آموزشي/توسعه‌اي را با سازمان خود براي سال 2010 مشخص كنيد.

در بخش بعدي مقدمه‌ي سنداز كارفرمايان درخواست شده‌ است تا چارگوش «موارد خاص» را فقط هنگامي كه ارتباط و اولويت زيادي براي سازمان شما دارد پر كنيد، و اگر نيازهاي آموزشي و/ياايده‌هايي ديگري داريد در چارگوش تعيين شده مشخص سازيد.

در انتهاي مقدمه چارگوش‌هايي براي نوشتن نام پاسخ دهنده، سمت، نام سازمان، و نام كشور مشخص شده است.

بخش اول: مديريت سازمان‌هاي كارفرمايي و روابط با اعضاء

ميزان ارتباط، سطح فعلي مهارت كاركنان دبيرخانه‌ي تشكل شما و سطح اولويت هر يك از اقلام زير را براي سازمان خود در سال 2010 چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

1. بازنگري و بهبود ساختارهاي مديريتي و قواعد تشكل كارفرمايي من
- ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

2. تدوين يك استراتژي عضويت براي تشكل‌ كارفرمايي من، و به طور مشخص ترويج و آموزش ابزارهايي براي وب‌ سايت و پايگاه دادها -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

3. تدوين استراتژي لابي‌گري و تعيين مراحل مختلف روند لابي‌گري، ضمن استفاده از ابزارهاي تخصصي و معرفتي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(نيازسنجي، تحقيق كارآمد، لابي‌گري. . .)

4. ارايه‌ي خدمات به اعضاء تشكل كارفرمايي من به صورت كارآمد -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(جنبه‌ي تجاري، نحوه‌ي بازاريابي، برنامه‌هاي تخفيف، نيازسنجي در مورد دستمزد و . . . )

5. تدوين و/يا اجراي يك خدمت آموزشي در تشكل كارفرمايي من -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

6. جستجو براي فرصت ‌سازي و استراتژي‌هايي براي تجيهز منبع توسعه‌/تأمين در تشكل كارفرمايي من -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

7. شناخت در مورد مديريت تحقيق (طراحي، اجرا، ارزيابي و پيگيري) -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

8. تدوين يك استراتژي ارتباطي خوب با اعضاء تشكل‌ كارفرمايي من -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(ارتباط دروني، بيروني، وب‌ سايت‌ها. . . )

9. مشاركت دادن بيشتر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در تشكل‌ كارفرمايي و شناسايي تعديل‌هاي مورد نياز در ارتباط با ساختار، لابي‌گري و خدمات -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

10. تدوين و اجراي يك برنامه‌ي توسعه‌ي استراتژيك براي تشكل كارفرمايي من -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

11. تدوين خدمات بهداشتي، ايمني و شغلي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(آموزش، مشاوره، گواهينامه. . . )

12. نيازهاي آموزشي ديگر براي تقويت يك تشكل كارفرمايي
- قيد كنيد

بخش دوم: نقش سياست‌گذاري تشكل‌هاي كارفرمايي

ميزان ارتباط، سطح فعلي مهارت كاركنان دبيرخانه‌ي تشكل شما و سطح اولويت هر يك از اقلام زير را براي سازمان خود در سال 2010 چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

1. تحليل وضعيت بازار كار در كشور من و در بخشي كه در آن فعاليت دارم -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(اشتغال، عدم‌اشتغال، هزينه‌‌هاي دستمزد، مهارت‌ها. . . )

2. تدوين سياست واكنش نسبت به مشكلات بازار كار -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد (اشتغال و عدم اشتغال جوانان، ميانسالان، مهاجرت. . . )

3. طراحي خط‌مشي‌ها و كارنقشه‌هايي براي تشكل‌ كارفرمايي من در عرصه‌ي سياست‌هاي اشتغال و مهارت‌هاي شغلي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(تأثيرگذاري بر نظام آمزوش حرفه‌اي)

4. تحليل منافع و خطرات گفتگوي اجتماعي براي تشكل‌ كارفرمايي من -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

5. درك مبناي اقتصاد كلان به عنوان يك مذاكره‌ي كننده‌ي اجتماعي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

6. مشاركت در صورتبندي و اجراي فرايند برنامه‌هاي كشوري كار شايسته سازمان بين‌المللي و حداكثر سازي نقش كارفرمايان در اين فرايند -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

7. مشاركت در صورتبندي سياست‌هاي اجتماعي و در مديريت برنامه‌هاي تأمين اجتماعي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(بيمه درماني، عدم اشتغال، بازنشستگي. . . )

8. درك چالش‌هاي كسب‌ و كار مسؤل و روش ترويج آن -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(استانداردهاي بين‌المللي كار، زنجيره‌ي تأمين . . .)

9. كمك به شركت‌ها براي درك منافع خط‌ مشي‌هايي براي مبارزه با اچ.آي.وي -ايدز در محل كار و نحوي اجراي اين چنين سياست‌هايي -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

10. درك، مشاوره و مذاكره در مورد خط مشي‌هاي دستمزد -ارتباط:زياد- عادي - كم- هيچ
- مهارت:زياد- عادي - كم- هيچ
- اولويت براي 2010: زياد - عادي - كم- هيچ

موارد خاص را بنويسيد(حداقل دستمزد، برابري جنسيتي. . . )

11. ديگر نيازهاي مرتبط با نقش سياست‌گذاري در تشكل كارفرمايي من
- موارد را قيد كنيد


براي پركردن فرم نيازسنجي آموزشي تشكل‌هاي كارفرمايي به صورت اينترنتي اينجا را كليك كنيد.

اگر با مشكلات فني مواجه شديد به اينجا ايميل بزنيد.


اسناد پيوسته

پرسشنامه‌ي آن‌لاين مركز آموزش بين‌المللي تورين

1 اكتبر 2009
سند : PDF
100.3 kb

براي باز كردن اين فايل بايد از آداب‌ ريدر ورژن بالا استفاده كنيد كه به رايگان از طريق اينترنت در دستر است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406217

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار شاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License